Nawigacja

Lublin: Poszukiwania na Górkach Czechowskich [komunikat]

W dniach 15-18 listopada 2021 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził kolejny etap prac poszukiwawczych na terenie Górek Czechowskich w Lublinie. Ich celem była weryfikacja miejsc, w których miały występować potencjalne, nieekshumowane mogiły ofiar z okresu II wojny światowej.

Wyznaczone do badań miejsca obejmowały dwie lokalizacje w środkowym pasie Górek Czechowskich, przy ich wschodnim skraju, na wysokości ul. Franciszki Arnsztajnowej. Jedna z nich znajdowała się w centralnej części wąwozu biegnącego w osi wschód-zachód, druga – w jednej z jego południowych odnóg.

Oba miejsca zostały wytypowane w oparciu o wskazania od lokalnych społeczników, ponadto – o analizę zdjęć lotniczych i danych z fotogrametrii.

Poszukiwania prowadzono metodą odwiertów geologicznych w ramach regularnej siatki o gęstości oczek około 1 m. Wykorzystano świdry ręczne o średnicy okienka 10 cm i dowolnie modyfikowanej długości. W trakcie wierceń obserwowano układ nawarstwień gleby oraz ewentualne inne elementy, które podejmowano w świdrach.

Obszar 1

Położony w jednej z południowych odnóg, dużego wschodniego odgałęzienia głównego wąwozu. Objął nieregularny sektor o wymiarach maksymalnych 4 x 34 m, zlokalizowany w jej południowej części, wzdłużnie do osi wąwozu. W ramach poszukiwań wykonano tu 154 odwierty na głębokość od 0,9 do 1,8 m. Nie zaobserwowano żadnych zakłóceń w naturalnej stratygrafii osadów, które można by powiązać z poszukiwanymi obiektami.

Obszar 2

Położony w dużej, wschodniej odnodze głównego wąwozu. Objął nieregularny sektor o wymiarach maksymalnych 9 x 14 m, zlokalizowany w okolicy połowy jej przebiegu, poprzecznie do głównej osi wąwozu. W ramach poszukiwań wykonano tu 119 odwiertów na głębokość od 0,7 do 3,1 m. Podczas przeprowadzonych czynności zaobserwowano kilka zakłóceń naturalnej stratygrafii osadów. Ich pochodzenia, ze względu na brak innych przesłanek, nie można jednoznacznie zinterpretować. Zebrane tu informację będą jeszcze analizowane i korelowane z innymi źródłami. Należy pamiętać, że w tym rejonie biegnie kanał burzowy, którego budowa z pewnością mogła być jedną z przyczyn zaobserwowanych anomalii.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN planuje kolejny etap prac na obszarze Górek Czechowskich.

dr Krzysztof Radka, Artur Piekarz

do góry